Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE VÝMĚNÍK1, z. s.

Obchodní podmínky neziskové kulturní organizace Výměník1, z. s., se sídlem Klavíkova 1563/1, České Budějovice 370 04, IČO: 09911367, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. L 4828 vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, zastoupené Hedvikou Drenčeni, předsedkyní spolku.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vznikající v souvislosti s nákupem či využitím Vstupenky, Předplatného, Dárkového poukazu, nebo jiných produktů (společně též „Produkty“) nabízených Kredance, z. s. prostřednictvím prodejních míst.
1.2 Zákazník nákupem Produktu (uzavřením příslušné Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek) souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Případná odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
1.3 Zákazníkem, který je oprávněn k nákupu ve smyslu těchto Obchodních podmínek prostřednictvím online Prodejních míst je vždy osoba starší 16 let.
1.4 Kontaktní údaje Kredance, z. s.
Adresa pro doručování písemností: Klavíkova 1563/1, 370 04 České Budějovice
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@kredance.cz
Telefonní spojení: +420 774 310 582
1.5 Kredance, z. s. je oprávněno znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
1.6 Součástí těchto Obchodních podmínek je Návštěvní řád. Návštěvník je vždy povinen dodržovat aktuální znění Návštěvního řádu.

2. DEFINICE

2.1 Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají pro účely Obchodních podmínek následující význam:

Dárkový poukaz
poukaz vydaný Kredance, z. s. o určité hodnotě, opravňující jeho držitele ke koupi Vstupenky a/nebo Předplatného v ceně odpovídající hodnotě uvedené na poukazu. Způsoby využití Dárkového poukazu jsou upraveny v článku 8.2.9 Obchodních podmínek.
Kredance, z. s.
Zapsaný spolek, kulturní nezisková organizace, IČO: 22724591, se sídlem Klavíkova 1563/1, 370 04 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. L 4828.
GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Návštěvník
Osoba, která disponuje platnou Vstupenkou a/nebo Předplatným a účastní se Akce Kredance, z. s.. V dokumentu může být též označován jako Divák, Držitel či Zákazník.

Občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Obchodní podmínky
Jsou tyto obchodní podmínky.
Prodejní místo
Prodejním místem jsou:
a. internetový obchod Kredance, z. s. provozovaný prostřednictvím Webu s přesměrováním na platební bránu ComGate.
b. pokladna Kredance, z. s. na místě konání Akce.
c. webové stránky, prostřednictvím kterých je zpřístupněna platební brána ComGate
Při nákupu prostřednictvím Smluvních partnerů se uplatní rovněž obchodní podmínky těchto Smluvních partnerů.

Předplatné
Doklad vydaný Kredance, z. s., prokazující uzavření Smlouvy a opravňující Návštěvníka k opakovaným vstupům na Akce v rozsahu dle zvoleného druhu předplatného, které je nabízeno Kredance, z. s.

Akce
Akce (představení, workshop, koncert aj.) pořádané či zajišťované Kredance, z. s. v předem určeném termínu a na předem určeném místě, na které si Zákazník zakoupil Vstupenku dle Smlouvy.

Produkty
Souhrnné označení pro akce, jejichž pořadatelem je Kredance, z. s. a na něž si Návštěvník opatřil vstupenku dle Smlouvy.

Smlouva
Jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto Obchodních podmínek ohledně některého z Produktů.
Státní nařízení
Soubor opatření, které vydává orgán zřizovaný státem či orgán, jehož činnost se řídí platnými právními předpisy ČR, za účelem ochrany obyvatelstva. Státní nařízení jsou pro Kredance, z. s. závazná a musí zajistit jejich dodržování.

Vstupenka

Doklad (cenina) vydaná Kredance, z. s., prokazující uzavření Smlouvy dle článku 4 Obchodních podmínek opravňující jejího držitele k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci.

Web
Webové stránky https://kredance.cz/ provozované Kredance, z. s. za účelem (i) zveřejnění nabídky Akcí a (ii) nákupu Vstupenek, Předplatného či Dárkových poukazů. Ke správné funkčnosti Webu je nutné mít nainstalován některý z běžných webových prohlížečů (např. Google Chrome, Yahoo, Opera, Mozilla).

Zákazník
Osoba, která uzavře Smlouvu s Kredance, z. s. Zákazníkem, který je fyzickou osobou, je vždy osoba starší 16 let. Produkty, které jsou nabízeny na Webech, jsou určeny primárně pro Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 491 Občanského zákoníku, tzn. fyzická osoba (člověk), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Kredance, z. s. nebo s ním jinak jedná. Práva a povinnosti mezi Kredance, z. s. a Zákazníkem, který je spotřebitelem se řídí těmito Obchodními podmínkami, dále zejména Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pravidla na ochranu spotřebitele zapracovaná do těchto Obchodních podmínek na základě požadavků právních předpisů na ochranu spotřebitele se neuplatní na Zákazníky, kteří jsou podnikateli.

Smluvní partner
Kredance, z. s. nabízí Vstupenky také prostřednictvím smluvních prodejců jednajících na základě s ním uzavřené smlouvy. Obchodní podmínky Smluvních partnerů se mohou v některých ohledech lišit od Obchodních podmínek. Seznam Smluvních partnerů je uvedený na Webech.

3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3.1 Zákazník bere na vědomí, že Kredance, z. s. zpracovává osobní údaje Zákazníka, a to v souladu s GDPR. Zákazník je povinen uvádět pouze pravdivé a správné údaje. Současně je povinen informovat o jakékoliv změně ve svých osobních údajích, jež Kredance, z. s. poskytl, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastane.
3.2 Zákazník bere na vědomí, že Kredance, z. s. v souvislosti s nákupem Produktu získalo emailovou adresu Zákazníka a může ji využít pro potřeby zasílání obchodních sdělení týkajících se dalších obdobných výrobků nebo služeb Kredance, z. s. za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, pokud toto Zákazník neodmítne.
3.3 Kredance, z. s. má právo omezit přístup k Webům za účelem provedení aktualizace a/nebo úpravy, přičemž se zavazuje o této skutečnosti informovat Zákazníky prostřednictvím Webu.
3.4 Zákazník bere na vědomí, že Weby i Produkty, včetně všech jeho částí (logo, jiné grafické prvky, fotografie, formuláře, texty apod.) jsou autorským dílem, k němuž Kredance, z. s. vykonává majetková autorská práva. Zákazník není oprávněn k užití těchto autorských děl bez předchozího souhlasu Kredance, z. s.
3.5 Zákazník je při nákupu Produktu/Produktů seznámen s aktuálními obchodními podmínky a Informacemi o zpracování osobních údajů. Bez souhlasu s těmito podmínkami není možné nákup realizovat.
3.6 Zákazník/Držitel/Návštěvník současně bere na vědomí, že Vstupenky, Předplatné a Dárkové poukazy jsou ceninami, jejichž paděláním se může dopustit protiprávního jednání, které může být postiženo v souladu s právním řádem České republiky.
3.7 On-line nákup, Uživatelský účet
3.7.1 Zákazník provádí on-line nákup Produktů prostřednictvím platební brány ComGate, a to prostřednictvím Webu Kredance, z. s. On-line nákup lze provádět pouze s registrací do uživatelského účtu či prostřednictvím tzv. rychlého nákupu.
3.7.2 Na základě registrace Zákazníka (vyplněním a odesláním registračního formuláře) na Webu kredance.cz, může Zákazník přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět online nákup Produktů, tj. vkládat vybrané Produkty do online nákupního košíku a volit způsob doručení Produktů a způsob platby.
3.7.3 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání a nákupu Produktů je Zákazník povinen správně a pravdivě uvádět všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem považuje Kredance, z. s. za správné.
3.7.4 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

4. SMLUVNÍ VZTAHY

4.1 V závislosti na charakteru Produktu může být nákupem Produktu mezi Zákazníkem a Kredance, z. s. uzavřena některá z následujících Smluv:

4.1.1 Smlouva o účasti na Akci, dle které se Kredance, z. s. zavazuje umožnit Zákazníkovi nebo držiteli Vstupenky dle těchto Obchodních podmínek účast na Akci uvedené na Vstupence. Zákazník se zavazuje uhradit Kredance, z. s. stanovenou cenu Vstupenky a dodržovat další povinnosti dle těchto Obchodních podmínek.
4.1.2 Smlouva o Předplatném, dle které se Kredance, z. s. zavazuje umožnit Zákazníkovi nebo držiteli Předplatného (abonentky) dle těchto Obchodních podmínek účast na souboru Akcí dle zvoleného druhu Předplatného. Zákazník se zavazuje uhradit Kredance, z. s. stanovenou cenu Předplatného a dodržovat další povinnosti dle těchto Obchodních podmínek.
4.1.3 Smlouva o užití Dárkového poukazu, dle které se Kredance, z. s. v souladu s těmito Obchodními podmínkami zavazuje umožnit Zákazníkovi a/nebo držiteli Dárkového poukazu využít Dárkový poukaz na nákup Vstupenky nebo Předplatného dle aktuální nabídky.
4.2 K uzavření Smlouvy mezi Kredance, z. s. a Zákazníkem dochází doručením potvrzení o přijetí objednávky Produktu zaslaného na e-mailovou adresu Zákazníka. Objednávku lze učinit prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na Webu (kde budou vyplněny požadované údaje). Odesláním objednávkového formuláře Zákazník potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Při nákupu prostřednictvím objednávkového formuláře se Zákazník řídí uvedenými pokyny.
4.3 Zákazník bere na vědomí, že v případě, že při uzavírání Smlouvy uvede IČO, bude pro další účely vyplývající z těchto Obchodník podmínek považován za Zákazníka, který není spotřebitelem.
4.4 Zákazník je povinen řádně a správně vyplnit veškeré údaje požadované v rámci objednávkového formuláře.
4.5 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady, které Zákazníkovi v této souvislosti vznikají (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.6 Zákazník si může koupit Produkty osobně též na pokladně Kredance, z. s. uvedené na Webu. Obchodní podmínky se tak uplatní přiměřeně.
4.7 Zákazník, kupující si Produkty do Kredance, z. s., je povinen seznámit se s aktuálními státními opatřeními vydanými v souvislosti s epidemiologickou či jinou situací panující v České republice a to ke dni zakoupení Produktu/Produktů. Návštěvník je povinen se řídit státními nařízeními sloužícími k ochraně obyvatelstva (např. mimořádnými opatřeními dle pandemického zákona, opatřeními v souvislosti s nouzovým stavem), vydanými v souvislosti s touto situací, a to v době uplatnění zakoupeného Produktu/Produktů. Na žádosti Zákazníka o vrácení vstupného z důvodu jeho neschopnosti splnit podmínky uvedené ve státním opatření umožňující návštěvu Akce, nemusí Kredance, z. s. brát zřetel. Více v bodu 10.9.

5. VSTUPENKY

5.1 Zakoupené vstupenky není možné vrátit ani vyměňovat. Kredance, z. s. si vyhrazuje právo vstupenky vracet či vyměňovat v případě mimořádných událostí (zrušení Akce, mimořádné závažné životní události na straně Zákazníka posuzované individuálně vedením Kredance, z. s. a mimořádné události, které nemohl Zákazník ani Kredance, z. s. ovlivnit – bod 10.10.)
5.2 Vstupenky lze zakoupit ve formě:
5.2.1 běžné tištěné Vstupenky, a to na vybraném Prodejním místě (zejména pokladna Kredance, z. s. nebo prostřednictvím smluvních prodejců)
5.2.2 elektronické Vstupenky (eVstupenka), kterou Zákazník obdrží v PDF formátu pro vlastní vytištění na tiskárně, nebo pro zobrazení na mobilním zařízení, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím on-line Prodejních míst.
5.3 Běžná tištěná Vstupenka je vybavena čárovým kódem, který bude po předložení při vstupu na Akci zkontrolován čtecím zařízením. Po jeho přečtení nelze již Vstupenku dále použít. Při jakémkoliv dalším předložení Vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené Vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup na Akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží. Uchovávejte Vstupenku na bezpečném místě. Kredance, z. s. neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním Vstupenky. Padělání Vstupenky je trestné. Dodatečnými úpravami se Vstupenka stává neplatnou. Zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevrací, Vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení Akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů prostřednictvím Prodejního místa, kde byla Vstupenka zakoupena. K žádosti musí být Vstupenky přiloženy.
V žádosti je nutné uvést číslo účtu, kam budou peníze vráceny. Změny v programu a obsazení jsou vyhrazeny. Náhrada zvláštních nákladů (na ubytování, cestovní výdaje) se neposkytuje.
5.4 eVstupenka je vybavena čárovým kódem, který bude po předložení při vstupu do místa konání Akce zkontrolován čtecím zařízením. Po jeho přečtení nelze již eVstupenku dále použít. Při jakémkoliv dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené eVstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup na Akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží. Uchovávejte eVstupenky na bezpečném místě. Pořadatel neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním eVstupenky. Padělání eVstupenky je trestné. Dodatečnými úpravami se stává neplatnou. Zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevrací, Vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení Akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů prostřednictvím Prodejního místa, kde byla Vstupenka zakoupena. K žádosti musí být Vstupenky přiloženy. V žádosti je nutné uvést číslo účtu, kam budou peníze vráceny. Změny v programu a obsazení jsou vyhrazeny. Náhrada zvláštních nákladů (na ubytování, cestovní výdaje) se neposkytuje.
5.5. Držitel Vstupenky je povinen řídit se pravidly stanovenými pořadatelem Akce, zejména respektovat a dodržovat stanovený začátek Akce.
5.6. V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže Vstupenky, je na žádost Zákazníka možné vystavit duplikát ke Vstupence, a to za následujících podmínek:

5.6.1. Žádost zákazníka (ústně/písemně/elektronicky)
5.6.2. Poskytnutí údajů v rozsahu požadovaném pracovníkem Kredance, z. s. , aby mohlo dojít ke ztotožnění Zákazníka (zejména číslo vstupenky, číslo objednávky, objednávkový e-mail apod., kontaktní údaje Zákazníka, informace o Vstupence). V případě, že se Zákazník prokazuje pouze poškozenou Vstupenkou, kterou zakoupil osobně na Pokladně Kredance, z. s. (nelze tudíž ověřit totožnost Zákazníka z původního nákupu, bude duplikát Vstupenky vystaven pouze v případě, že Vstupenka bude v takovém stavu, že bude srozumitelné k jakému Představení se váže. V případě, že bude předložena pouze část Vstupenky (např. roztržená Vstupenka), bude duplikát vystaven jen v případě, že předložená část bude tvořit více jak 50 % Vstupenky.
5.6.3. Zákazník podepíše/doručí čestné prohlášení, že původně koupil Vstupenku a že originály Vstupenky nebudou jakkoliv zneužity.
5.6.4. Řádně označená Vstupenka – duplikát má přednost před původní Vstupenkou.
5.7 Zákazník bere na vědomí, že rozhodnutí o vystavení duplikátu Vstupenky je závislé na posouzení pracovníkem Kredance, z. s. a v případě, že se Zákazníkovi nepodaří prokázat, že je Zákazníkem, nemá na vydání duplikátu právní nárok.

6. SOUTĚŽE

6.1 Kredance, z. s., pořádá soutěže, v rámci kterých je možné vyhrát některé z Produktů. Aktuální soutěže jsou zpravidla zveřejněny na Webech, sociálních sítích Kredance, z. s., prostřednictvím rozhlasu, televize nebo jiným způsobem. Není-li konkrétně uvedeno jinak, uplatní se pro soutěže následující podmínky:
6.1.1 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s adresou trvalého bydliště na území České republiky starší 16 let (dále „Soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu ke Kredance, z. s. a osoby k těmto blízké dle § 22 Občanského zákoníku. V případě výhry vyloučené osoby dle tohoto článku, výhra není platně získána a soutěžící nemá na výhru nárok. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží budou zpracovávány jeho osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Informaci o zpracování osobních údajů.
6.1.2 Místem konání soutěže je Česká republika
6.1.3 Termín konání soutěže – uveden u konkrétní soutěže
6.1.4 Soutěžní podmínky – Soutěžící se zúčastní soutěže tím, že splní soutěžní podmínky zveřejněné Kredance, z. s. dle bodu 6.2 Obchodních podmínek v době konání soutěže (např. odeslání odpovědi na konkrétní otázku, prvních 5 nejrychlejších komentářů apod.).
6.1.5 Výhry a pravidla pro jejich získání – Kredance, z. s. vždy na Webech specifikuje předmět výhry (zejména uvede počet Vstupenek, o které se soutěží, Představení, termín apod.) a kdy bude probíhat vyhodnocení soutěže.
6.1.6 Oznámení výherců a předání výher – není-li v rámci konkrétní soutěže uvedeno jinak (tj. např. v rámci FB soutěží), budou výherci kontaktováni telefonicky nebo e-mailem na kontakt, který uvedli při zapojení se do soutěže, a to zpravidla do 5 pracovních dnů. Kredance, z. s. není odpovědné za dostupnost soutěžícího. Nepodaří-li se soutěžícího zkontaktovat a dohodnout na předání výhry do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, bude ze strany Kredance, z. s. určen náhradní výherce. Výherce je oprávněn výhru odmítnout, v takovém případě bude rovněž určen náhradní výherce. Výhra bude předána dle dohody s výhercem (elektronicky, osobně na pokladně Kredance, z. s. nebo poštou). V případě osobního předání či zaslání poštou, je výherce povinen prokázat svou totožnost. V případě, že je výherce mladší 16 let, nemá na výhru nárok. Pokud se výherce nepodaří řádně ověřit nebo se výherce dle dohody nedostaví v dohodnutém termínu k převzetí výhry či jinak neposkytne součinnost, ztrácí výherce na výhru nárok.
6.2 Soutěžící není oprávněn požadovat jinou výhru než určenou Kredance, z. s. v rámci podmínek soutěže. Výhru není směnit za hotovost či požadovat jiné plnění. Do soutěže je každý soutěžící zařazen pouze jedenkrát.

6.3 Soutěžící bere na vědomí, že do soutěže nebudou zařazeni ti soutěžící, kteří nesplní všechny stanovené podmínky (např. neodpoví správně, odpoví mimo konání soutěže apod.). Kredance, z. s. je kdykoliv oprávněno kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže odpovědi, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nesprávné či nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.
6.4 Soutěžící dále bere na vědomí, že výhry nejsou právně vymahatelné. Divadlo si rovněž vyhrazuje právo v případě potřeby výhru nahradit výhrou obdobnou či výhrou odpovídající hodnoty.

7. INFORMACE O PRODUKTECH

7.1 Informace o Produktech, včetně cen a detailnějšího popisu jednotlivých Produktů jsou uvedeny u Produktů v rámci produktové nabídky Webu. Ceny Produktů jsou uvedeny včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Ceny Produktu zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webu. Tímto ustanovením není omezena možnost sjednání odlišných podmínek ve Smlouvě. Náklady na dopravu či další náklady spojené s dodáním Produktu jsou uvedeny v nabídce Produktu nebo při objednávce Produktu. Cena uvedená v objednávce je cenou konečnou. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, objednaný Produkt bude dodán až po úplném zaplacení sjednané ceny.
7.2 Zákazník bere na vědomí, že:
7.2.1 Prezentace Produktů na Webu má pouze informativní charakter a není nabídkou (návrhem na uzavření Smlouvy) ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku.
7.2.2 Kredance, z. s. není povinno ohledně prezentovaných Produktů uzavřít Smlouvu se Zákazníkem.
7.3 Při koupi Produktu bude příslušný Produkt dodán dle jeho charakteru způsobem, jak je uvedeno v těchto Obchodních podmínkách, resp. v objednávce.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Zákazník nabývá vlastnictví k Produktu, resp. práva z Produktu zaplacením celé ceny.
8.2 Cenu Produktu a náklady spojené s doručením včetně DPH dle Smlouvy může Zákazník uhradit Kredance, z. s. následovně (O konkrétních možnostech je Zákazník informován v rámci Prodejního místa. Možnosti se liší dle charakteru Produktu a Prodejního místa.):
8.2.1 platbou v hotovosti/ platební kartou v pokladně Kredance, z. s.
8.2.2 jednorázovou platbou provedenou předem bezhotovostním převodem na bankovní účet Kredance, z. s.. Platební údaje Zákazník obdrží v rámci potvrzení o objednávce. Zákazník se zavazuje v rámci příkazu k platbě uvést správný variabilní symbol, aby Kredance, z. s. mohlo platbu identifikovat.
8.2.3 jednorázovou platbou předem kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím zabezpečené platební brány ComGate (kartou online)
8.2.4 platbou v hotovosti/kartou na dobírku v ČR (Česká pošta) při doručení Produktu na adresu Zákazníka
8.2.5 platbou na fakturu se sjednanou splatností – v případech, kde to Kredance, z. s. umožňuje a dle předchozí dohody mezi Zákazníkem a Kredance, z. s.
8.2.6 platbou prostřednictvím Dárkových poukazů Kredance, z. s.: poukazy prodáváme v hodnotách 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč, 600 Kč a 1000 Kč. Poukazy lze koupit i uplatnit na pokladně Kredance, z. s. a online pouze na webových stránkách Kredance, z. s.. Dárkový poukaz je možné uplatnit na nákup Vstupenky na jakékoliv Akce Kredance, z. s. nebo na nákup Předplatného. V případě zakoupení Vstupenek ve vyšší hodnotě, než na kterou je Dárkový poukaz vystaven, je nutné zbývající hodnotu doplatit. V případě zakoupení Vstupenek v nižší hodnotě, než na kterou byl Dárkový poukaz vystaven, peníze zpět nevracíme. Platnost Dárkového poukazu je 365 dní od jeho zakoupení. Slevy na nákup Dárkových poukazů nejsou poskytovány. Poukaz není směnitelný za peníze.
Upozornění: Upozorňujeme na nutnost rezervace/koupě Vstupenek s dostatečným předstihem před vypršením platnosti Dárkového poukazu! Čerpání Vstupenek je podmíněno volnou kapacitou hlediště/prostoru na danou Akci.
8.3 Zákazník respektuje sortiment Produktů, nabízený způsob úhrady a doručení, popř. vyzvednutí včetně náhrady za jiný způsob doručení.
8.4 V případě zrušené Akce Kredance, z. s. se vstupné vrací buď převodem na účet Zákazníka, který uvede v žádosti o vrácení vstupného či v hotovosti na prodejních místech, kde Zákazník nákup provedl.
8.5 Kredance, z. s. si vyhrazuje právo neumožnit rezervace na vybrané Akce a nabízet Vstupenky pouze v režimu přímého prodeje. Též si Kredance, z. s. vyhrazuje právo zrušit rezervaci, pokud ji vyhodnotí jako spekulativní, opakovanou a tím bránící v nákupu Vstupenek ostatním Zákazníkům. V případě zrušené Akce se vstupné vrací způsobem, jakým bylo uhrazeno.
8.6 V případě platby bankovním převodem je Zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Zákazníka je splněn v okamžiku připsání platby na účet Kredance, z. s.
8.7 Případné slevy nelze vzájemně kombinovat. Na Vstupenku se typ slevy a cena tiskne. Kupující bere na vědomí, že personál Kredance, z. s. může požadovat doložení nároku na slevu. V případě nedoložení, bude Zákazník povinen cenový rozdíl uhradit. V případě nezaplacení rozdílu cen nebude Zákazníkovi vstup na Akci umožněn.
8.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými předpisy, vystaví Kredance, z. s. ohledně prováděných plateb pokladní doklad. Kredance, z. s. není plátcem DPH. Pokladní doklad Divadlo vystaví, předává nebo zasílá současně s Produktem Zákazníkovi.
8.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou platby dle Smlouvy, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Kredance, z. s. má právo od Smlouvy odstoupit.

9. DORUČENÍ

9.1 Kredance, z. s., zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení Produktů:
9.1.1 osobní odběr na vybraných Prodejních místech Kredance, z. s. (např. pokladna Kredance, z. s.)
9.1.2 dodání prostředky elektronické komunikace (eVstupenka)

10. REKLAMACE A ZRUŠENÍ AKCE

10.1 Zákazník je povinen Produkt neprodleně zkontrolovat při jeho převzetí (tj. např. při osobním převzetí, či stažení eVstupenky), a to zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek, uplatnění slevy, hodnotu Dárkového poukazu a další parametry.
10.2 Reklamace týkající se obsahu Produktu je Zákazník povinen v případě osobního převzetí učinit ihned u pracovníka Prodejního místa. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší pracovník Prodejního místa okamžitě; Zákazníkovi je podána ústní informace a je-li to možné Vstupenka vyměněna. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je pracovník Prodejního místa povinen se Zákazníkem sepsat reklamační list obsahující údaje uvedené v článku 10.4.1 Obchodních podmínek. Obdobný postup se uplatní při reklamaci Dárkového poukazu. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Zákazník povinen vrátit pracovníkovi Prodejního místa zakoupený Produkt.
10.3 V ostatních případech je oznámení o reklamaci nutné učinit bez zbytečného odkladu. Oznámení o reklamaci jsou přijímána v pracovní dny od pondělí do pátku v čase od 9:00 do 17:00 hod, elektronicky na emailové adrese uvedené v článku 1.4 Obchodních podmínek. V rámci reklamace je nutné též doručit reklamovaný Produkt (Vstupenku Dárkový poukaz apod.).

10.4 Před řádným oznámením reklamace doporučujeme provést konzultaci s Výměník, z. s. ohledně nejvhodnějšího řešení. V oznámení o reklamaci Zákazník uvede / poskytne zejména následující informace:
10.4.1 Identifikační a kontaktní údaje Zákazníka (jméno, příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefon).
10.4.2 Označení Produktu a kdy byl dodán.
10.4.3 Označení nesprávnosti.
10.4.4 Doklad, kterým prokáže uzavření Smlouvy (např. doklad o zaplacení, potvrzení Objednávky apod.).
10.5 O přijetí reklamace Výměník, z. s. bezodkladně vystaví potvrzení a předá kopii (zašle na e-mailovou adresu) potvrzení Zákazníkovi, není-li reklamace okamžitě vyřízena výměnou Produktu.
10.6 O reklamaci je rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Je-li oprávněná, je Produkt bezodkladně vyměněn. V opačném případě je Zákazník informován o skutečnosti, z jakého důvodu nebyla reklamace přijata.
10.7 Zákazník bere na vědomí, že změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna Představení“) je vyhrazena. Při změně Akce zůstávají zakoupené Vstupenky v platnosti pro náhradní Akci. Návštěvník je však oprávněn v případě nezájmu o náhradní Akci, žádat vrácení peněz v souladu s článkem 10.8 Obchodních podmínek.
10.8 V případě zrušení Akce Výměník, z. s. je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejlépe do 30 dnů v Prodejním místě, kde byla Vstupenka zakoupena. Žádost o vrácení musí být doručena písemně (mailem, poštou) či ústně na pokladně, kde byl Produkt zakoupen, a k žádosti musí být Vstupenky přiloženy. Pokud chce Zákazník vrátit vstupné na účet, musí k žádosti připojit také číslo účtu. Servisní poplatky se nevracejí, Výměník, z. s. neposkytuje náhrady zvláštních nákladů (ubytování, cestovní výdaje apod.).
10.9 Na reklamace a žádosti o vrácení vstupného z důvodu neschopnosti Návštěvníka dodržet platná státní opatření, umožňující vstup na Akci či jiné akce pořádané Výměník, z. s. v době konání Akce, nemusí Výměník, z. s. brát zřetel. Zákazník bere na vědomí aktuální platná státní opatření ke dni zakoupení Produktu/Produktů. Pokud jsou státní opatření formulována jinak ke dni zakoupení a následně ke dni, kdy se Akce má konat a Zákazník není schopen je nově dodržet, vyhrazuje si Výměník, z. s. právo přistupovat k těmto situacím individuálně. V tomto případě může např. Výměník, z. s. přistoupit namísto vracení vstupného k vydávání dárkových poukazů. Konečné rozhodnutí o způsobu vrácení vstupného v těchto situacích je na rozhodnutí vedení Výměník, z. s..

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Výměník, z. s. a Zákazník si mohou vzájemně doručovat písemnosti prostřednictvím elektronické pošty. Zákazník bude doručovat písemnosti, není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak na e mailovou adresu uvedenou v čl.1.4 Obchodních podmínek a Výměník, z. s. Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 Případné spory mezi Výměník, z. s. a Zákazníkem, který je spotřebitelem, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Výměník, z. s. doporučuje, aby Zákazník v zájmu předcházení sporů, kontaktoval předem Výměník, z. s. na e-mail dle článku 1.4 Obchodních podmínek.

13. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tyto Obchodní podmínky a stejně tak veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající či výslovně v nich neupravené se řídí a vykládají v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s Občanským zákoníkem.

13.2 Výměník, z. s. a Zákazník se zavazují řešit vzájemné spory především vzájemným jednáním s cílem zachování dobrých obchodních vztahů. Veškeré spory a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v této souvislosti, budou řešeny před příslušnými soudy České republiky. V případě vzniku sporu se Zákazníkem, který je podnikatelem, je příslušným soudem soud dle sídla Výměník, z. s..
13.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
13.4 Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi je česká verze Obchodních podmínek rozhodující.
13.5 Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
13.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. 11. 2021 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.

Žádné produkty v košíku.