Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR (dále „Informace“)

1. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Výměník1, z. s., IČ 09911367, se sídlem: Klavíkova 1563/1, 370 04 České Budějovice, zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. L 4828 stanovila účely a prostředky zpracování osobních údajů návštěvníků při nákupu vstupenek na Akce..
1.2 Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým Správce nakládá s Vašimi osobními údaji. Správce zpracovává všechny osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle GDPR, a na to navazujícími právními předpisy.
1.3 Prosím, vezměte na vědomí, že zakoupit vstupenku či vyplňovat formuláře se svými osobními údaji smějí pouze osoby starší 16 let.
1.4 Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste Správci poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.
1.5 V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na e-mail: info@kredance.cz

2. SUBJEKTY ÚDAJŮ – čí osobní údaje a v jakém rozsahu Správce zpracovává?

2.1 Správce zpracovává osobní údaje diváků, které Správci získali v souvislosti s prodejem vstupenek na Akce, a to zejména v rozsahu:
2.1.1 Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e mailová adresa);

3. PROČ TYTO OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ A CO HO K TOMU OPRAVŇUJE?

3.1 Správce zpracovává osobní údaje uvedené v článku 2.1 zejména z těchto důvodů (účelů):
3.1.1 Uzavření a plnění smlouvy – tj. rezervace či nákup vstupenek a produktů Kredance, z. s., objednávka předplatného, oznámení o zrušení představení či jiných služeb, a to v souladu s článkem 6/1 b GDPR – plnění smlouvy. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být smlouva uzavřena a/nebo podle ní nemůže být plněno.
3.1.2 Evidenční a organizační účely, a to na základě článku 6/1 f GDPR – oprávněný zájem. Správce zpracovává osobní údaje ve svém oprávněném zájmu (vedení databáze subjektů údajů a jejich kontaktních údajů, evidence pohledávek, evidence souhlasů, marketingové účely apod.). Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.
3.1.3 Přímý marketing služeb Kredance, z. s., a to na základě článku 6/1 f GDPR v případě diváků/klientů, kteří v souvislosti s nákupem služeb uvedli podrobnosti svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu. Zákazník je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze tak učinit na e mail: info@kredance.cz a později kdykoliv prostřednictvím každého jednotlivého sdělení.

4. JAK SPRÁVCI ZPRACOVÁVAJÍ OSOBNÍ ÚDAJE SUBJEKTŮ A KOMU JE MŮŽOU POSKYTNOUT?

4.1 Zpracování osobních údajů subjektů údajů probíhá manuálně i za použití automatizovaných prostředků. Automatizovaně dochází ke zpracování zejména souvislosti s vyřízením registrace či provedením platby přes platební portál. Osobní údaje jsou zpracovávány:
4.1.1 Správcem, popř. jeho zaměstnanci.
4.1.2 Externími zpracovateli, se kterými Správce spolupracuje, a s nimiž má uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, bude Subjekt údajů o zpracovatelích informován na základě žádosti.
4.2 Osobní údaje subjektů údajů mohou být dále poskytnuty:
4.2.1 Subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR, kontrolní úřady apod.).
4.3 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, nejsou osobní údaje předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci (tzn. mimo EU).

5. JAK DLOUHO BUDE SPRÁVCE UCHOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE

5.1 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, bude Správce osobní údaje subjektů údajů uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu či oprávněného zájmu Správce, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv Správce. Konkrétní informace budou subjektu sděleny na jeho žádost.

6. JAKÁ JSOU PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

6.1 Subjekt údajů má právo na:
6.1.1 Zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.
6.1.2 Odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů.
6.1.3 Výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování.
6.1.4 Omezení zpracování osobních údajů; současně má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu.
6.1.5 Poskytnutí informace o třetích osobách, kterým byly osobní údaje zpřístupněny.
6.1.6 Oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se Správci povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.
6.2 V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Správce při zpracování osobních údajů porušil právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz ) nebo se domáhat soudní ochrany.
6.3 Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Město – KRUCEK, s.r.o., IČO: 02037297, se sídlem Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3, kontaktní osoba: Ing. Rodan Svoboda, e-mail: rodan.svoboda@krucek.cz
Tato informace je platná ke dni 14.10.2021

Žádné produkty v košíku.